FAQ

Czym jest klasyfikacja towarów:

Klasyfikacja to proces:

1) analizy opisu towaru podlegającego z jakichkolwiek względów klasyfikacji;
2) w oparciu o reguły klasyfikacji celnej i powiązane dokumenty;
prowadzący do nadania jemu właściwego kodu taryfikacji celnej.

Niezliczonej ilości towarów przyporządkowujemy
jeden z ok. 9.500 kodów CN według zasady, iż:

DLA KAŻDEGO TOWARU ISTNIEJE JEDEN WŁAŚCIWY KOD TARYFY CELNEJ

Po co przeprowadzana jest klasyfikacja celna towarów?

Kod taryfikacji celnej stosowana jest do celów statystycznych (INTRASTAT) oraz, co najważniejsze dla przedsiębiorcy pozwala nam na określenie:

a) właściwej wysokości stawki celnej;
b) podatku VAT na towar;
c) ustalenia pochodzenia;
d) obliczenia preferencji;
e) kontroli eksportu.

Czy Agencja Celna jest gwarantem nadania prawidłowego kodu taryfy celnej?

W zasadzie Agencja Celna dokonuje rzetelnej oceny importowanego towaru, ale nie jest gwarantem poprawności jej wystawienia. Zdarza się bowiem, iż nadany przez nią kod, może być zakwestionowany przez Urząd Celny. Głównym zadaniem Agencji Celnej jest obsługa dokumentów.

Kto ponosi odpowiedzialność za błędnie nadany kod CN?

W myśl przepisów:

1) osoba fizyczna, osoba prawna;

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności.

Czym grozi przyznanie nieprawidłowego kodu taryfy celnej towarowi?

Nieprawidłowy kod taryfy celnej na towar może prowadzić do różnorakich następstw, takich jak:

a) utrudnieniami przy odprawach;
b) kosztami złożenia zabezpieczenia w wysokości należności obliczonych według nieprawidłowego kodu;
c) wszczęciem postępowania karnoskarbowego przeciwko osobie odpowiedzialnej za zgłoszenia i osobie kierującej finansami;
d) utratą możliwości stosowania uproszczeń przez uprawnione podmioty przy odprawach;
e) utratą certyfikatu AEO.

Czy znajomość reguł klasyfikacji celnej, wystarcza do poprawnego przyporządkowania towarowi właściwego kodu?

Wiedza na temat reguł klasyfikacji może pomóc w wyborze odpowiedniego kodu taryfy celnej, jednakże do prawidłowej klasyfikacja potrzebna jest również umiejętność ich właściwej oceny oraz opisu towaru. Wymaga także śledzenia zmian w omawianym obszarze, np.: ilości kodów klasyfikacji, reguł i zasad ich określania na poziomie europejskim oraz krajowym. Konieczna jest również fachowa wiedza dotycząca interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz klasyfikowanego przedmiotu wynikająca z doświadczenia i znajomości procedur stosowanych w UE.

Kogo dotyczy klasyfikacja celna?

Klasyfikacja dotyczy każdego, kto bierze udział w obrocie z zagranicą.

Jakie korzyści wynikają z klasyfikacji celnej dla mojej firmy?

Oszczędności, brak zagrożeń ze strony instytucji nadzorujących oraz kontrolujących. Prawidłowość dokumentacji i ponoszonych opłat (kosztów).

Jakie dokumenty wymagane są, aby prawidłowo przeprowadzić klasyfikację?

Specyfikacja techniczna, opis, katalog, zdjęcie, próbka.

Czy określenie właściwego kodu taryfy celnej dla towaru, jest dostateczną gwarancją sukcesu?

Niekoniecznie. Ustalony kod może zostać zakwestionowany np. przez Urząd Celny. W przypadku wątpliwości lub towarów złożonych, warto ubiegać się o obowiązującą na terenie całej UE decyzję, w postaci Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT, BTI, vZTA). Organy Administracji Celnej mogą również weryfikować swoje decyzje.

Jak długo trwa klasyfikacja towaru?

Czas klasyfikacji zależy każdorazowo od stopnia komplikacji danej sprawy. Administracja celna na wydanie decyzji WIT ma 3 miesiące od momentu zebrania całego materiału dowodowego.

Jaki jest czas obowiązywania decyzji?

W myśl przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2016 r. – 6 lat od momentu wydania. Jednakże WIT może zostać odwołany ze względu na zmianę przepisów.

Czy kod taryfy celnej obejmuje większą ilość towarów?

Decyzja wydawana jest indywidualnie dla określonego artykułu.